Bilety Online Regulaminy

Klauzula informacyjna dla uczestników imprez masowych
organizowanych przez Zagłębie Lubin S.A.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zagłębie Lubin S.A. z siedzibą w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 98, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083600, NIP 692-20-63-609 (dalej: Administrator).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem mailowym: IOD@zaglebie.com.
 3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, której przedmiotem jest zakup biletu na imprezę masową – mecz piłki nożnej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO), dla wypełnienia obowiązków przewidzianych ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)  oraz w dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jak np. dla dochodzenia lub obrony roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Administrator, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (przetwarza tym samym wizerunek uczestników imprezy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Nadto dla celów promocji jak i archiwizacji przebiegu imprez sportowych, podczas meczów piłkarskich wykonywane są zdjęcia trybun, w tym reakcji kibiców (zgodnie art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem zapisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych i jednocześnie warunkiem zawarcia umowy (imię i nazwisko, PESEL a w razie gdy nie został on nadany - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), a ich niepodanie może skutkować odmową sprzedaży biletu na imprezę masową.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Policja, sądy powszechne, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, ochrony, prawne, itp. (zgodnie z art. 28 RODO).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy kupna biletu (2 lata). Zapis monitoringu stadionowego będzie przechowywany przez okres do 3 miesięcy od dnia jego utrwalenia, po czym zostanie trwale usunięty.  Dane osobowe (wizerunek) w formie zdjęć przetwarzane będą przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym również mogą podlegać archiwizacji, w ramach dokumentacji organizowanych imprez sportowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Swoje uprawnienia może Pani/Pan zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez e-mail, bądź też przesłać pismo na adres siedziby Administratora.
 8. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 9. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 11. Dostępne formy płatności: wykazane na stronie internetowej Operatora Płatności, Blik, Google Pay, Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 12. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 13. Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą wynosi do 6 godzin.

Regulamin Stadionu Zagłębie Lubin w Lubinie i imprezy masowej (meczu piłki nożnej)

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, z późn. zm), zwanej dalej „Ustawą”, wprowadza się niniejszy regulamin imprez masowych - meczów piłki nożnej

Aneks do Regulaminu imprezy masowej COVID-19

Zakazane przedmioty

Broń, materiały wybuchowe, noże
Broń, materiały wybuchowe, noże
Materiały rasistowskie, ksenofobiczne, polityczne, religijne, propagandowe
Materiały rasistowskie, ksenofobiczne, polityczne, religijne, propagandowe
Gaz w aerozolu,substancje żrące,łatwopalne, barwniki
Gaz w aerozolu,substancje żrące,łatwopalne, barwniki
Pudła, torby, plecaki, walizki I inne wszelkie przedmioty większe Niż 25 cm x 25 cm x 25 cm
Pudła, torby, plecaki, walizki I inne wszelkie przedmioty większe Niż 25 cm x 25 cm x 25 cm
Duże ilości papieru
Duże ilości papieru
Megafony, syreny, urządzenia emitujące dźwięk
Megafony, syreny, urządzenia emitujące dźwięk
Wskaźniki laserowe
Wskaźniki laserowe
Wuwuzele
Wuwuzele
Części ubioru zakrywające twarz, kominiarki
Części ubioru zakrywające twarz, kominiarki
Kaski, parasolki
Kaski, parasolki
Butelki, puszki, kubki, dzbanki
Butelki, puszki, kubki, dzbanki
Materiały pirotechniczne
Materiały pirotechniczne
 Materiały rasistowskie, ksenofobiczne, polityczne, religijne, propagandowe
Materiały rasistowskie, ksenofobiczne, polityczne, religijne, propagandowe
Maszty flagowe lub banerowe o większej długości niż 1 m. i średnicy niż 1 cm
Maszty flagowe lub banerowe o większej długości niż 1 m. i średnicy niż 1 cm
Banery lub flagi o wymiarach większych niż 2.0 m X 1.5 m.
Banery lub flagi o wymiarach większych niż 2.0 m X 1.5 m.
Profesjonalne aparaty fotograficzne, kamery wideo
Profesjonalne aparaty fotograficzne, kamery wideo
Zwierzęta
Zwierzęta
Fanshop online